Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
5081 42b9 400
Reposted fromoll oll vialady-fraser lady-fraser
2127 751d 400
kocie sprawy
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaundonee undonee
4562 3358 400
Reposted fromamatore amatore viaLuukka Luukka
4190 1af1 400
3000 8c12 400
Reposted fromSkydelan Skydelan vialovesweets lovesweets
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
1103 f6ee 400
Reposted fromtaranoire taranoire viapodprzykrywka podprzykrywka

August 12 2017

9309 7d6f 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackandwhite blackandwhite
1735 90cc 400
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
9364 fe6e 400
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
4553 ae60 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadivi divi
6296 b2ad 400
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialittlemouse littlemouse
3553 4bee 400
Reposted frommisza misza vialittlemouse littlemouse

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viapodprzykrywka podprzykrywka
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viamessinhead messinhead
- Jak Wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromlovvie lovvie viapodprzykrywka podprzykrywka

July 28 2017

5710 199c 400
Reposted fromdailylife dailylife viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl