Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

2207 0e39 400
2204 487c 400
2199 c0a7 400
Reposted byalexnouveaudivi
7281 64f9 400
Lana Del Rey
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna
Mężczyźni tęsknią za miłością. Ale uważają, że sprzedaje się ją na Tinderze, albo dostępna jest tylko dla tych, którzy mają dużo pieniędzy. Więc powtarzają swoje nudne i dziecinne pieprzenie, a dziewczyny udają, że to kupują.
— pokolenieikea
Dotknij najpierw jej mózgu słowami, a później jej ciała dłońmi. Bo sekret polega na tym, że kobiety chcą być przez mężczyzn stymulowane intelektualnie.
— pokolenieikea

May 20 2017

- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viasentymentalna sentymentalna
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna
1376 c9bb 400
Reposted fromcompletelydifferent completelydifferent viadivi divi
0846 f59a 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viadivi divi
5340 63b9 400
Reposted fromalexnouveau alexnouveau vianewbeginning newbeginning
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianewbeginning newbeginning
Reposted fromconchiglia conchiglia vianewbeginning newbeginning
8619 f651 400
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
3930 2410 400
Reposted frommatteo90 matteo90 viadivi divi
9844 7ab9 400
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadivi divi
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viapodprzykrywka podprzykrywka
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates

May 14 2017

Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931)
Reposted fromSpetana Spetana viawordshurt wordshurt
Przestań się łudzić, że się zmieni!
— you stupid little girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl